Grup Arquitectura, ciutat i cultura

El grup de recerca té caràcter plural i interdisciplinari. L'àmbit de recerca és el coneixement de la cultura que envolta l'espai habitat, el camp de la ciutat i el món construït lligat a l'experiència. El grup es vol establir dins un territori de frontera entre les disciplines teòriques, tècniques i científiques dels membres: arquitectura i urbanisme, antropologia, fenomenologia, estudi de les formes de representació de l'espai, estudis culturals i de gènere (text a: https://thatc.upc.edu/ca/recerca/grups-de-recerca).

(Text a: https://thatc.upc.edu/ca/recerca/grups-de-recerca).