Grup Arquitectura, Ciutat i Cultura 

 

El grup de recerca té caràcter plural i interdisciplinari. L’àmbit de recerca és el coneixement de la cultura que envolta l’espai habitat, el camp de la ciutat i el món construït lligat a l’experiència. El grup es vol establir dins un territori de frontera entre les disciplines teòriques, tècniques i científiques dels membres: arquitectura i urbanisme, antropologia, fenomenologia, estudi de les formes de representació de l’espai, estudis culturals i de gènere.

Grup Anàlisis Crítiques a la Modernitat 

 

El grup ACM centra la seva activitat investigadora en l’Arquitectura i la Ciutat de la Modernitat adoptant una aproximació essencialment relacional per aportar elements crítics als debats i articular visions alternatives a les actuals polítiques d’intervenció.
Amb aquest objecte combina l’obertura de referents, de perspectives teòriques i de visions comparades amb el rigorós treball històric documental sobre estudis de cas com a base de noves aportacions crítiques. 

Grup Arquitectura, Energia i 

Medi ambient 

 

El grup de recerca AIEM està orientat a la investigació de l’arquitectura des del punt de vista mediambiental. La seva investigació considera tant els paràmetres ambientals que afecten el confort humà com la percepció, així com el possible impacte que les activitats de construcció poden provocar a les ciutats i al medi ambient. L’activitat que es duu a terme contempla diferents escales, des de qualitats arquitectòniques interiors i elements de construcció fins a espais públics i morfologia urbana.